Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Reglement

Het integrale reglement rond de burgerbegroting kun je hier lezen:

Reglement Burgerbegroting


Artikel 1 – Doelstelling

Dit reglement heeft tot doel een regeling uit te werken voor burgerinitiatieven die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van en de dynamiek in de wijk. Door de inzet van wijkbudgetten en begeleiding stimuleert het lokaal bestuur om op een inclusieve manier  initiatieven mogelijk te maken die inspelen op de lokale noden. 

Artikel 2 – Visie

Het bestuur streeft zowel naar een stimulerende, faciliterende als een coproducerende rol op het vlak van burgerinitiatieven. Eén van de instrumenten die ze daarvoor wil inzetten is de burgerbegroting via wijkbudgetten.

Artikel 3 – Het budget per wijk en per idee
 • Het totaalbudget wordt verdeeld over 6 wijken: 
  • Picardiën: 1225 huishoudens;
  • Schilde-dorp: 1330 huishoudens;
  • Schilde-Bergen: 1359 huishoudens;
  • Kleyn Beek: 1287 huishoudens;
  • Steynhoeven: 1372 huishoudens;
  • Wezel-Dorp: 1371 huishoudens.
 • Het maximumbudget per project is 5.000 euro per jaar.
 • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die beschikbaar zijn in het meerjarenplan. Het maximumbudget per wijk is 15.000 euro.

Waarvoor het toegekende budget te gebruiken

Artikel 4 - Wat in aanmerking komt voor subsidiëring
 • Alle directe kosten, noodzakelijk voor de uitvoering en realisatie van de projecten
 • Kosten ter verbetering van bestaande onroerende goederen
 • De aankoop van roerende goederen
 • Kosten voor de promotie of bekendmaking

Onderhoudskosten van de uitgevoerde projecten/investeringen moeten mee begroot worden in samenspraak met lokaal bestuur Schilde.

Artikel 5 - Wat niet in aanmerking komt voor subsidiëring
 • Personeelskosten
 • Aankoop van onroerend goed
 • (onkosten)vergoedingen die niet rechtstreeks aan het project verbonden zijn, zoals kosten gemaakt tijdens vergaderingen over een project, aankoop van drank, voedsel, geschenken en vervoersonkosten, …

Stappenplan

Artikel 6 – Overzicht van de verschillende stappen

Van idee tot uitvoering verloopt de burgerbegroting volgens verschillende stappen die jaarlijks zullen herhaald worden:

 • het indienen van ideeën;
 • de administratieve check;
 • het stemmen op ideeën;
 • de uitvoering van projecten;
 • de opvolging na de uitvoering van het project.
Artikel 7 – Het indienen van ideeën 

Iedereen kan gedurende 6 weken via een invulformulier (online en fysiek) ideeën indienen. Ter ondersteuning organiseert het bestuur co-creatie sessies op wijkniveau of gericht op een specifieke doelgroep. Daarnaast wordt advies verleend door een gemeentelijk  aanspreekpunt. Er is één terugkoppelingsmoment voorzien waarna de indiener binnen de week een nieuwe versie van het idee kan indienen.

Artikel 8 – Administratieve check

Nadat de indieningsperiode is afgesloten doet het managementteam een administratieve check van de ideeën. De administratieve check gebeurt op basis van de volgende criteria: 

 • het idee valt binnen de gemeentelijke bevoegdheden;
 • het idee kan binnen het jaar uitgevoerd worden;
 • het idee is nog niet opgenomen in het meerjarenplan of valt niet onder de reguliere werking van het lokaal bestuur;
 • het idee betreft geen mobiliteitsproject waarvoor ingrepen aan de inrichting van de openbare weg noodzakelijk zijn;
 • het idee betreft geen levensbeschouwelijk evenement, commerciële activiteit, politieke activiteit of fondswerving; het idee voorziet niet in een buitenlandse reis;
 • er zijn geen andere gemeentelijke subsidiemogelijkheden; het idee valt buiten de gesubsidieerde reguliere werking van een vereniging;
 • het idee kan uitgevoerd worden met het gevraagde budget. 

Enkel ideeën die voldoen aan de bovenstaande criteria zullen toegelaten worden tot de stemming. Het college van burgemeester en schepenen stelt uiterlijk vier weken na het einde van de indienperiode de definitieve lijst vast van de weerhouden ideeën voor de stemming. Het lokaal bestuur neemt onmiddellijk na de vaststelling van de weerhouden ideeën contact op met de indiener van het voorstel om feedback te geven.

Artikel 9 – Het stemmen op ideeën
 • De weerhouden ideeën worden gepubliceerd op het digitale platform van Schilde Schittert en het wordt mogelijk om op deze ideeën te stemmen.
 • Het stemmen kan digitaal en op papier. Uitsluitend inwoners van Schilde (vanaf 12 jaar) kunnen na registratie op het platform hun stem online uitbrengen. Bewoners mogen enkel stemmen op ideeën voor hun eigen wijk.
 • Deelnemers aan de stemming moeten op meer dan één idee voor de eigen wijk stemmen.
 • De stemperiode duurt 4 weken. 
Artikel 10 – Projecten uitvoeren
 • Het budget per wijk wordt door het college van burgemeester en schepenen verdeeld over de weerhouden ideeën binnen elke wijk. Het aantal stemmen per project bepaalt de rangorde.
 • De definitief geselecteerde projecten worden kenbaar gemaakt via Schilde Schittert. Stemmen is niet meer mogelijk, reageren wel, zodat inwoners ideeën kunnen blijven uitwisselen over de geselecteerde projecten.
 • Projecten kunnen uitgevoerd worden door een natuurlijk persoon, het lokaal bestuur, feitelijke vereniging, een vzw of een privaatrechtelijke rechtspersoon.
 • Toegekende financiële en/of logistieke middelen kunnen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van het project. Alle gemaakte kosten moeten aangetoond worden door bewijsstukken. De uitbetaling van de subsidies gebeurt in twee schijven door overschrijving op de bankrekening van de indiener: 90% van de subsidie na de beslissing tot toekenning van de subsidie door het college van burgemeester en schepenen en 10% na controle en aanvaarding van de stavingsdocumenten.
 • Het logo van lokaal bestuur Schilde moet vermeld worden op alle communicatie. Indien het project via sociale media gepromoot wordt, dient de organisator volgende vermelding op te nemen: ‘Dit project wordt ondersteund door lokaal bestuur Schilde’.
 • Alle realisaties worden eigendom van lokaal bestuur Schilde.
 • Lokaal bestuur Schilde heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidies te controleren.
 • De indiener verbindt zich ertoe de toepasselijke en administratieve voorschriften te respecteren en te beschikken over alle vergunningen noodzakelijk voor de uitrol.
Artikel 11 – Na de uitvoering van het project

Binnen twee maanden na de door de indiener opgegeven einddatum worden de volgende verantwoordingsstukken ingediend:

 • een inhoudelijk verslag dat toelaat na te gaan of de subsidie werd gebruikt voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
 • een financieel verslag, met name een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en de uitgaven met betrekking tot het project, gestaafd met financiële verantwoordingsstukken dewelke de aanwending van de toegekende subsidie verduidelijken.

Het college van burgemeester en schepenen zal bij niet nakoming van de verplichtingen de terugbetaling van het voorschot vragen.

Rol van de helikopterraad

Artikel 12 – Rol van de helikopterraad
 • De helikopterraad neemt een coachende rol op door:
  • tijdens de fase van de indiening van projecten de potentiële indieners van ideeën te begeleiden tijdens de co-creatie sessies;
  • indien nodig, te ondersteunen tijdens de uitvoering van de projecten;
  • indieners van ideeën die niet weerhouden zijn feedback te geven en te begeleiden.
 • De helikopterraad kan aan één project dat niet weerhouden werd na de stemming, alsnog een budget toekennen. Het budget is afkomstig van het werkingsbudget dat jaarlijks aan de adviesraden wordt overgemaakt. 

Algemene bepalingen

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Lokaal bestuur Schilde kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van activiteiten met betrekking tot aanwending van de subsidie.

Artikel 14 – Non-discriminatieclausule

De indiener verbindt zich ertoe:

 • Geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationale of etnische afstamming, huidskleur, handicap of gezondheidstoestand, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, seksuele oriëntatie te dulden.
 • Gratis toegankelijk te zijn voor iedereen.
 • Elk discriminerend gedrag te voorkomen.
Artikel 15 – Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt op 21 december 2021 in werking en wordt jaarlijks geëvalueerd.

Deel op facebook
Deel op twitter