Skip to main content
home-page

Wat is de helikopterraad?

Samenstelling

De helikopterraad is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende adviesraden en beheersorganen en een evenredig aantal inwoners. De helikopterraad bestaat naast de adviesraden en beheersorganen.

De helikopterraad werd in november 2022 opgericht naar aanleiding van het participatiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2022.

De helikopterraad bestaat uit 5 leden: André Vanweddingen (penningmeester), Ann Bartholomeeussen (secretaris), Francois Van den Plas, Selwyn Devroe en Raf Van Gils.

Geïnteresseerd om lid te worden? Contacteer helikopterraad@schilde.be

Wat doet de helikopterraad?

De helikopterraad:

  • faciliteert samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende adviesraden en overlegstructuren;
  • ondersteunt het lokaal bestuur voor de realisatie van de visie op het vlak van burgerparticipatie;
  • is het aanspreekpunt voor het lokaal bestuur voor projecten waarvoor een overkoepelend advies vanuit verschillende adviesraden en/of overlegstructuren noodzakelijk is;
  • organiseert minstens één keer per jaar een moment voor burgerparticipatie;
  • coacht en ondersteunt indieners van ideeën van de burgerbegroting.

Waarvoor kan je bij de helikopterraad terecht? 

Alle vragen rondom participatie, en alle ideeën en initiatieven die je hebt over/voor de gemeente Schilde. 


De helikopterraad is echter geen meldpunt. Voor een melding over riolering, grachten, openbare verlichting, afval, klachten of wegenwerken kan je nog steeds terecht op het meldpunt van schilde.be.

 

Deel je initiatief of idee