home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Groene gemeente en duurzaamheid

Uitwerken natuurplan

Update maart 2024 - Eekhoorns kunnen veilig de Houtlaan oversteken via de gloednieuwe eekhoornbruggen. 

De ambitie

36,4 % van onze gemeente is bebouwd. 22 km² is onbebouwd. Dit komt overeen met 4400 voetbalvelden. Van deze grond is 44 % bosgrond en 9 % landbouwgrond. De overige 50 % zijn andere onbebouwde categorieën. 300 hectare grond kan nog ontwikkeld worden. Schilde is dus een groene gemeente en dat willen we behouden. We subsidiëren Natuurpunt voor de aankoop van natuurgebieden. Herbebossingstrajecten staan ook op de planning. 

We werken daarom aan een natuurplan. Een duidelijk beleidskader en actieplan voor het bewaren, verbinden, versterken en ontwikkelen van het groene karakter. Bij de opmaak van dit natuurplan zullen ook alle betrokkenen bevraagd worden. Van zodra dat op punt staat, maken we concreet werk van de acties die hierin zijn opgenomen.

Wat is er al gebeurd?

 • 2020
  • De gemeenteraad keurt de beleidsnota voor de dorpskernen goed. Hierin staat dat projectontwikkelaars die meer dan drie wooneenheden bouwen een bedrag moeten betalen aan het onthardingsfonds. In 2020 werden er zo 53 000 euro aan ontvangsten geboekt. Het budget uit het onthardingsfonds wordt gebruikt om acties uit het natuurplan te realiseren.
  • De gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed zodat gemeentelijk erkende natuurverenigingen een subsidie kunnen krijgen bij de aankoop van een grond met grote natuurwaarde.
  • Er is aan de hondenweide aan de Moerhoflaan een wadi aangelegd. Lees er hier meer over. Een mooi gemeentelijk voorbeeldtraject.
 • 2021
  • De beleidsnota voor de dorpskernen is herzien met onder andere een ruimere toepassingsmogelijkheid voor het onthardingsfonds. Zo kunnen acties die los staan van het natuurplan, maar ook een positieve invloed hebben op ontharding, natuurversterking en -verbinding eveneens gefinancierd worden met budget uit het onthardingsfonds.
  • Er zijn zes omgevingsvergunningen met financiële last definitief verleend. De projectontwikkelaars betalen binnen de drie maanden na het ontvangen van de omgevingsvergunning het benodigde bedrag voor het onthardingsfonds.
  • Het bestek voor de opmaak van het natuurplan is gegund in juni. 
  • In november was er een participatiemoment over het natuurplan voor professionelen.
 • 2022
  • Begin dit jaar zijn er participatiemomenten over het natuurplan geweest voor grootlandeigenaren en voor alle inwoners.
  • Met de inkomsten uit het onthardingsfonds kocht lokaal bestuur Schilde samen met Natuurpunt het Sint-Willebrordushof. Lees er meer over in het persbericht. Het beheer van de gronden en het gebouw neemt Natuurpunt voor haar rekening. Natuurpunt kreeg ook nog extra subsidies ter waarde van 10 % van de aankoopprijs voor bijkomende nieuwe natuurgebieden: Steenhovens en Witte brug. 
  • De gemeenteraad keurde in maart het basishemelwaterplan goed voor onze gemeente. Een belangrijke beslissing die meegenomen zal worden in het natuurplan. Lees er meer over in het persbericht
  • Het natuurplan voor onze gemeente is een feit! In oktober is dit officieel goedgekeurd. Lees ook al eens het persbericht. 
  • In het najaar kregen de professionelen en grootgrondbezitters een toelichting over het natuurplan. Dit overlegmoment zal vanaf nu jaarlijks georganiseerd worden. 
  • Vijf vrijwilligers kregen een opleiding tot tuinranger. Meer over dit project kun je hier lezen.
  • In december is er nog een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Bosgroep Antwerpse Gordel vzw voor een bebossingstraject op Schildestrand.
 • 2023
  • Natuurpunt krijgt van lokaal bestuur Schilde een subsidie ter waarde van 10% van de aankoopprijs die ze betaalden voor een deel van het Picardiëbos. 
  • Er komen geveltuinen aan kinderopvang 't Appeltje en aan Hof van Picardiën. 
  • Aan de Rozenhoek komt er een bos van een halve hectare. Inwoners konden op 2 december mee gaan aanplanten. Dit project kwam tot stand in samenwerking met EOLT vzw en de Bosgroep Antwerpse Gordel.
 • 2024
  • Eekhoorns kunnen de gevaarlijke Houtlaan oversteken via eekhoornbruggen. 

We realiseerden volgende onthardingsprojecten:

 • Afbraak hoeve aan de Liersebaan.
 • Aankoop en afbraak van woningen aan Schildestrand.

Bijkomende informatie

Budget

Geraamde uitgaven (periode 2020 - 2024)

 • Opmaak natuurplan: 60 000 euro
 • Acties natuurplan: 25 000 euro
 • Subsidiëren Natuurpunt: 425 000 euro

Geraamde inkomsten (periode 2020 - 2024)

 • Onthardingsfonds: 280 000 euro

Effectief gespendeerd budget (tot op heden)

 • 2020: 132 238,57 euro
 • 2021: 19 876,02 euro
 • 2022: 71 485,72 euro
 • 2023: 19 948,6 euro

Effectieve inkomsten (tot op heden)

 • 2020: 53 000 euro
 • 2021: 295 000 euro
 • 2022: 130 000 euro
 • 2023: 25 000 euro

Timing

 • De opmaak van het natuurplan (voorzien 2020) loopt achter op schema, maar is in 2022 wel voltooid.
 • Opvolging van acties uit het natuurplan (voorzien vanaf 2021) loopt achter op schema.
 • Het subsidiëren van Natuurpunt (vanaf 2021) is op schema.

Ideeën uit Pop-up 💡

 • Meer groen op de speelplaats.
 • Omvorming van de site rond het gemeentehuis tot een voedselbos (tip: YouTube ‘ongelooflijk oogsten’).
 • Groepsaankoop groen via gemeente voor eigen tuin.