Het stappenplan

KLAAR Maart 2022: Stemmen op de fiets- en schoolstraten

Je kunt op verschillende manieren stemmen op de voorgestelde fiets- en schoolstraten. 

  • digitaal via deze link
  • via het invulformulier dat je vindt bij 2970 info (maart/april).
    • Je kunt dit formulier afgeven in het bibfiliaal in het Dorpshuis (Kerkstraat 24) of je stopt het in de brievenbus van het gemeentehuis (Brasschaatsebaan 30). 

KLAAR April - juni 2022: Evaluatie stemmen + opmaak plan van aanpak + terugkoppeling naar inwoners over participatietraject

De gemeentelijke verkeerscel buigt zich over de uitgebrachte stemmen en opmerkingen. Op basis daarvan maken zij een concreet plan van aanpak dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. We houden je op de hoogte van de goedgekeurde fiets- en schoolstraten. Hou hiervoor zeker 2970 info, onze digitale nieuwsbrief en sociale media in het oog. 

KLAAR Najaar 2022: Finale beslissing over fiets- en schoolstraten uit het plan

Het college van burgemeester en schepenen maakt een finale beslissing over welke straten uit het plan zullen omgevormd worden naar een fiets- of schoolstraat. We houden jullie op de hoogte!

Voorjaar 2023: We vormen de gekozen straten om tot een fiets- of schoolstraat + de genomineerde straten worden besproken.

De gekozen fiets- en schoolstraten krijgen de juiste wegmarkering. Hierna start de evaluatieperiode van de implementatie. Nadien worden ook de 40 straten die door jullie genomineerd werden verder onder de loep genomen. Welke straten kunnen weerhouden worden en welke niet? Zo kunnen bijvoorbeeld gewestwegen of hoofdwegen uit onze gemeente niet in aanmerking komen. De straten die wel in aanmerking komen leggen we opnieuw voor aan jullie. Hou ook hiervoor onze communicatiekanalen in het oog. 

2024/2025: We leggen de genomineerde (en mogelijke) fiets- of schoolstraten opnieuw aan jullie voor. Stem je voor of tegen?