home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Participatie en klantvriendelijkheid

Ontdek alle acties uit het meerjarenplan #SchildeSchittert

9
0

Willekeurig Populair Recent

Participatie en klantvriendelijkheid

Optimaliseren van advies- en beheerraden

De ambitie

We optimaliseren en moderniseren de adviesraden en beheerraden zodat zij op regelmatige en systematische wijze het bestuur kunnen adviseren. Concreet kan dit gaan over:

technisch advies over technische dossiers;  het aftoetsen van een idee op het vlak van draagvlak; het nagaan van wat er leeft bij de bevolking op een proactieve manier. 

Er komt ook een helikopterraad. Vanuit elke adviesraad kan er maximum één lid zetelen in deze overkoepelende adviesraad. Ook individuele inwoners kunnen zetelen in de helikopterraad. De verdeling is 50/50. De helikopterraad zal de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende advies- en beheerraden faciliteren. Het zal het lokaal bestuur helpen met de uitvoering van de visie op burgerparticipatie. Bovendien zal deze raad het aanspreekpunt zijn voor het lokaal bestuur wanneer er nood is aan een overkoepelend advies vanuit verschillende adviesraden.

Op de website van Schilde Schittert zal de helikopterraad zich buigen over het vierde onderdeel 'jouw idee voor Schilde'. Lees ook meer bij de actie 'interactief platform voor participatie'.

Wat is er al gebeurd?

December 2021: de gemeenteraad heeft het participatiereglement goedgekeurd. November 2022: De helikopterraad is officieel opgericht op 8 november 2022.  Lokaal bestuur Schilde krijgt een subsidie van 28 943,20 euro voor het project 'digitalisering van de adviesverlening'. 

Bijkomende informatie

Startnota - Optimaliseren adviesraden  Meer lezen over de adviesraden van gemeente Schilde
0 0
lees meer

Participatie en klantvriendelijkheid

Gemeentehuis van de toekomst

De ambitie

We verbouwen het gemeentehuis en maken zo een administratief centrum dat klaar is voor de toekomst. Een efficiënte dienstverlening vraagt om alles onder te brengen onder één dak of op één site. Dit vermijdt ook onnodige overheadskosten. Na de verbouwing kun je ook voor de diensten van het sociaal huis en van vrije tijd terecht op het gemeentehuis. Hierdoor komen twee sites vrij die een andere invulling kunnen krijgen. 

Wat is er al gebeurd?

2020

In november is de studieopdracht voor het verbouwen van het gemeentehuis gegund.

2022

Het studiebureau heeft aangepaste ontwerpplannen opgesteld die rekening houden met de huidige trends. Alle medewerkers hebben de kans gekregen om hun feedback te geven op de plannen. Ook is er een brainstorm geweest met een externe firma om te bekijken hoe er nog meer kan ingezet worden op flexibiliteit en digitalisering van het gebouw.

2023

Het studiebureau heeft samen met de architect de plannen herwerkt.  De politie zal na de verbouwing niet meer in het gemeentehuis zitten. 

Bijkomende informatie

<startnota nog toevoegen>

Bekijk zeker ook onze actie dienstverlening op jouw maat. 

0 0
lees meer

Participatie en klantvriendelijkheid

Interactief platform voor participatie

Deze actie is voltooid en wordt verder opgevolgd. 

0 0
lees meer

Participatie en klantvriendelijkheid

Ouderenbehoefte-onderzoek

Update november 2023 - De resultaten van het ouderenbehoefte-onderzoek zijn bekend. 

0 0
lees meer

Participatie en klantvriendelijkheid

Heldere en digitale communicatiekanalen

De ambitie

Als lokaal bestuur staan we voor een heldere communicatie met al onze doelgroepen. Met onze inwoners, verenigingen, ondernemingen, maar ook met bovenlokale instanties. Herkenbaarheid is daarbij een heel belangrijk onderdeel. Gemeente Schilde heeft daarom nood aan een sterke identiteit, een sterk merk. Een belangrijk luik binnen deze actie is dan ook een huisstijl op punt zetten die perfect afgestemd is op waar Schilde voor staat.

Deze huisstijl zal geïmplementeerd worden op alle communicatiekanalen van het lokaal bestuur. Zo zullen zowel onze printmedia als onze digitale kanalen een nieuw jasje krijgen. Ook in de gemeentelijke gebouwen en in het straatbeeld zal je deze huisstijl terugvinden. Schilde Schittert zetten we verder op de kaart als het platform voor burgerparticipatie met een herkenbare huisstijl.

Een tweede belangrijk luik binnen deze actie is klantvriendelijkheid en een dienstverlening op maat. Bij het nieuwe gemeentehuis hoort een dienstverleningsconcept dat nog meer inzet op klantvriendelijkheid. Dit niet enkel door een modern gebouw, maar ook online via een digitaal platform voor dienstverlening zodat een fysieke verplaatsing niet steeds meer nodig is.

Wat is er al gebeurd?

Juni 2021:

Schilde Schittert krijgt een make-over met een herkenbare huisstijl.  De websites Schilde.be en Werf44.be gaan live. Meer hierover bij de actie dienstverlening op jouw maat.

2022:

Lokaal bestuur Schilde krijgt een volledig nieuwe huisstijl. Er is een bureau (Karakters) aangesteld om ons daarin te begeleiden. De lancering is voorzien voor het najaar 2023.

2023:

Mei: de researchfase is achter de rug. Karakters gaat aan de slag met de resultaten hieruit en maakt een huisstijl die helemaal afgestemd is op wat onze gemeente typeert en uniek maakt. Begin 2024 zal de nieuwe branding van lokaal bestuur Schilde er staan. En herkenbaar zijn in het straatbeeld en via alle communicatiekanalen van lokaal bestuur Schilde. 

2024:

De huisstijl is gelanceerd. Er is nu één merk voor lokaal bestuur Schilde met substijlen voor Werf 44, de bib, het museum Albert Van Dyck, De Wingerd en De 4 Wieken.

Bijkomende informatie

Startnota - Heldere en digitale communicatiekanalen Bekijk ook de actie Gemeentehuis van de toekomst.
0 0
lees meer

Participatie en klantvriendelijkheid

Burgerbegroting

De ambitie

We onderzoeken de mogelijkheid om een bepaald bedrag van het gemeentelijk budget op wijkniveau te laten invullen. Gemeente Schilde bestaat uit zes wijken. Het doel is de kwaliteit en de dynamiek in de wijken te verbeteren. Aan welk project voor Schilde zou jij geld geven? Waar zet jij je schouders onder? Of waar stem jij voor? Ook hier willen we in dialoog gaan met elkaar. 

De burgerbegroting is één van de vier belangrijke onderdelen van Schilde Schittert. Lees ook meer bij de actie 'interactief platform voor participatie'.

Wat is er al gebeurd? 

2021 De gemeenteraad heeft een reglement burgerbegroting goedgekeurd. 2022 De helikopterraad is aan de slag. Dat was een voorwaarde om met de burgerbegroting te kunnen starten. 2023 De burgerbegroting start met een testfase in twee wijken (Schilde Dorp en Wezel Dorp). 31 ideeën zijn ingediend. 5 ideeën zijn weerhouden. Op deze ideeën zal in 2024 gestemd kunnen worden. 2024 De 5 ideeën krijgen allemaal een 'go'. De winnaars kregen op 26 februari hun felicitaties en informatie over de volgende stappen. Elk van de winnaars krijgt een budget tussen de 2000 en 5000 euro om zijn of haar project te realiseren. 

Bijkomende informatie
Startnota - Burgerbegroting

0 0
lees meer

Participatie en klantvriendelijkheid

Dienstverlening op jouw maat

De ambitie

We zetten in op een dienstverlening op jouw maat. Deze dienstverlening start niet bij ons, maar bij jou. Waarnaar ben jij op zoek? Hoe kunnen wij jou daar bij helpen? Er komen meer digitale loketten en platformen zodat onze dienstverlening beschikbaar is waar je ook bent. 

Wat is er al gebeurd?

2021:

Gemeente en OCMW hebben samen een nieuwe website: www.schilde.be. Deze website is het basisplatform voor digitale dienstverlening en heeft meer functionaliteiten dan vroeger: Via de rubriek 'Beleef Schilde' kunnen inwoners snel en eenvoudig activiteiten op hun maat vinden en zich er voor inschrijven. Met de integratie van Mijn Burgerprofiel heb je snel en makkelijk één overzicht van al je officiële gegevens en documenten. Je vindt de aanmeldknop rechtsbovenaan op www.schilde.be. Altijd beschikbaar wanneer je het nodig hebt. Het is bovendien ook een veilig platform. Als overheid passen we strikt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR of AVG) toe. Meer lezen over Mijn Burgerprofiel? Dat kan! Je kunt online een afspraak maken met de dienst burgerzaken op het moment dat het jou past. Bekijk het hier.

2022

Binnenkort zul je ook gemeentelijke documenten kunnen vinden in je eBox. Lokaal bestuur Schilde tekende alvast de gebruikersovereenkomst hiervoor.

2023

Een afspraak maken met een gemeentelijke dienst verloopt vanaf nu vlotter via een beter digitaal afsprakensysteem.  In februari startte het vastgoedinformatieplatform op. Het digitaal postregistratiesysteem zit in de testfase. Het loopt vertraging op. Na de lancering van dit project zullen inwoners ook documenten van de gemeente toekrijgen in hun e-box. 

Bijkomende informatie

Startnota - digitale dienstverlening Bekijk ook de acties gemeentehuis van de toekomst en heldere en digitale communicatiekanalen.
0 0
lees meer

Participatie en klantvriendelijkheid

Kerntakendebat

De ambitie

De taken van een lokaal bestuur zijn steeds onderhevig aan wijzigende omstandigheden. Door het voeren van een kerntakendebat gaan we na of we met de juiste zaken bezig zijn en of we dit doen op de meest efficiënte manier. Het is geen afgebakend project in de tijd, maar een doorlopend, organisatiebreed proces waarbij telkens wordt afgewogen op welke manier het lokaal bestuur Schilde verder kan evolueren naar een efficiënte, effectieve en vraaggestuurde dienstverlening. 

We onderzoeken bijvoorbeeld of bepaalde diensten niet beter vanuit een intergemeentelijk samenwerkingsverband georganiseerd kunnen worden. En hoe de afgebakende kerntaken gedigitaliseerd kunnen worden voor de inwoners.

Het doel is dat onze inwoners tevreden zijn over onze dienstverlening in het algemeen en over het thema 'zorg en gezondheid' specifiek. Concreet mag de tevredenheid niet dalen onder 89 % voor gezondheidsvoorzieningen en onder 72 % voor ouderenvoorzieningen. Cijfers hierover halen we uit de gemeentemonitor van de Vlaamse Overheid.

Wat is er al gebeurd? 

De kerntaken van de dienst financiën zijn afgebakend (onder begeleiding van BDO). Dit heeft geleid tot een aanpassing van het organogram en de beslissing tot de oprichting van een aankoopdienst. Sinds de zomer van 2022 is deze dienst een feit.  Er wordt gewerkt aan een langetermijnvisie voor kinderopvang in onze gemeente. Welke rol heeft het lokaal bestuur op het vlak van kinderopvang? Welke samenwerkingsverbanden zijn mogelijk en wat heeft dit voor gevolgen voor het personeelsbestand?  We werken aan een belevenisbibliotheek. De personeelsformatie van de bibliotheek wordt onder de loep genomen. De reguliere poetsdienst is omgezet naar een poetsdienst met dienstencheques. Deze aanpassingen brengt financiële voordelen met zich mee. Voor de poetsdienst zullen er subsidies zijn. Klanten kunnen hun vaste poetshulp houden en in sommige gevallen gaan ze minder moeten betalen per gewerkt uur. De cafetaria van het Molenerf is erkend als dienstencentrum. Sinds einde 2022 is dit het buurthuis 'De 4 Wieken'. Deze erkenning brengt ook subsidies met zich mee. We willen met deze cafetaria ook een buurthuis creëren waar iedereen terecht kan.   Er wordt nagegaan of en hoe er kan samengewerkt worden met Zorgbedrijf Antwerpen op het vlak van zorg. 

Interessant cijfermateriaal

2022:

69 % van de inwoners is tevreden over de digitale diensten 79 % van de inwoners is tevreden over de loketdiensten 89 % van de inwoners is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen 72 % van de inwoners is tevreden over de ouderenvoorzieningen

2023:

69 % van de inwoners is tevreden over de digitale diensten 72 % van de inwoners is tevreden over de loketdiensten 86 % van de inwoners is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen 75 % van de inwoners is tevreden over de ouderenvoorzieningen

Bijkomende informatie

Startnota - Kerntakendebat 

0 0
lees meer

Participatie en klantvriendelijkheid

Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen

De ambitie

We hanteren een algemene toegankelijkheidstoets voor elk gemeentelijk gebouw. Gebouwen waaraan er nog werk is om deze voor iedereen toegankelijk te maken, worden aangepakt.

Wat is er al gebeurd?

2022

Sinds juli is er een automatische toegangsdeur in Werf 44. 
0 0
lees meer